,

, KARI, , , , , , .

: , , , , , , , , , , , , , /, , , . : , , , , , , , . : , , , , , , .

 , , . : , , , , , , , , , , . .

, -